Menu główne
PLASTUSIOWO
RAMÓWKA
NASZE GRUPY
AKTUALNOŚCI
ZAINTERESOWANIA
GALERIA
ABSOLWENCI
PSYCHOLOGIA
GRY I ZABAWY
KONKURSY
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
______________________
NAPISZ DO NAS
CIEKAWE STRONY
SZUKAJ
POCZTA
Logowanie

Zapomniałeś hasła?
Statystyka
Użytkownicy: 622
Nowości: 184
Odnośniki: 23
odwiedzających: 738869
Drukuj E-mail

 


 

 

Plastusiowa GalieriaREGULAMIN naboru uczestników do uruchamianego w ramach projektu nowo utworzonego oddziału w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu

 

Tytuł projektu

ROZWÓJ KSZTAŁCENIA PRZEDSZKOLNEGO W GMINIE OLKUSZ

 

Beneficjent: Gmina Olkusz

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020


§ 1

Wstęp

1.      Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

a.       projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza  i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego,

b.      regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin naboru do nowo utworzonego w ramach projektu oddziału w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu,

c.       realizatorze – Gmina Olkusz,

d.      Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Dyrektora Przedszkola nr 4, której zadaniem jest wybór uczestników projektu,

e.       oddziale przedszkolnym- należy przez to rozumieć uruchamiany od 1.10.2017 r. w ramach projektu dodatkowy oddział przedszkolny w Przedszkolu nr 4 dla 12 dzieci w wieku 3-4 lata,

f.       uczestnik projektu – dziecko, które przejdzie proces rekrutacji i zostanie zakwalifikowane do objęcia wychowaniem przedszkolnym w nowo utworzonym oddziale w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu

§ 2

Postanowienia ogólne

1.      Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.      Niniejszy regulamin dotyczy dzieci urodzonych w roku 2013 i 2014, zamieszkałych w Gminie Olkusz.

§ 3

Zakres wsparcia

 

1.      W ramach zadania „utworzenie nowych miejsc przedszkolnych” wchodzącego w zakres projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” przewiduje się:

a.       Uruchomienie nowego oddziału dla 12 dzieci wymienionych w § 2 pkt 2 w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu.

b.      Zapewnienie opieki i realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wykwalifikowanego nauczyciela oraz obsługi w czasie 5 godzin dziennie od 1.10.2017 r. do 15.07.2018 r.

 § 4

Zasady rekrutacji

1.      Komisję Rekrutacyjną powołaną w celu dokonania naboru uczestników do uruchamianego w ramach projektu nowo utworzonego oddziału w Przedszkolu nr 4  powołuje zarządzeniem Dyrektor Przedszkola nr 4, określając regulamin i tryb pracy Komisji.

 

2.      O zakwalifikowaniu się dziecka do Projektu decydują następujące kryteria rekrutacji:

 

1)      Na pierwszym etapie rekrutacji -kryteria dostępu (obligatoryjne):

a.       Dziecko urodzone w roku 2013 lub 2014.

b.      Dziecko zamieszkałe w Gminie Olkusz.

 

2)      Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Za każde z kryterium może być przyznany 1 pkt.

 

3.      W przypadku uzyskania identycznych punktów w rekrutacji dwuetapowej, o zakwalifikowaniu dziecka do projektu przesądzą wyniki trzeciego etapu rekrutacji, w którym stosowane będą następujące kryteria

- miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, w którym zlokalizowane jest przedszkole – liczba punktów: 2,

- dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2017/18 realizuje wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu – liczba punktów: 2.

 

4.      Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest, złożony w terminie, w formie pisemnej, kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu. Wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.

 

5.      Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w siedzibie Przedszkola nr 4 w Olkuszu oraz na stronie internetowej www.plastusiowo.pl.

 

6.      W procedurze rekrutacji będzie przestrzegana zasada równości płci.

 

 § 5

Terminy naboru

1.      Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 01.09.2017 r. do 12.09.2017 r. w siedzibie Przedszkola nr 4 w Olkuszu.

2.      Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do uruchamianego w ramach projektu nowo utworzonego oddziału w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

3.      Ogłoszenie wyników naboru odbędzie się 15.09.2017 roku, lista dzieci zakwalifikowanych zostanie wywieszona w siedzibie Przedszkola nr 4.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.08.2017 r.

2.      Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.

3.      W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Olkuszu w porozumieniu z realizatorem projektu.

  Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie uczestnika projektu

ZAŁĄCZNIK NR 1 POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 POBIERZ

 

 

 

 

 

 

 


 
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Gościmy
Odwiedza nas 4 gości
Strony Internetowe - www.amjsystem.pl