Menu główne
PLASTUSIOWO
RAMÓWKA
NASZE GRUPY
AKTUALNOŚCI
ZAINTERESOWANIA
GALERIA
ABSOLWENCI
PSYCHOLOGIA
GRY I ZABAWY
KONKURSY
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
______________________
NAPISZ DO NAS
CIEKAWE STRONY
SZUKAJ
POCZTA
Logowanie

Zapomniałeś hasła?
Statystyka
Użytkownicy: 622
Nowości: 184
Odnośniki: 23
odwiedzających: 756984
Drukuj E-mail

 


 

 

Plastusiowa Galieria

                                                           Wsparcie dla dzieci

 

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 4

w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

 

 

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Integracyjne nr 4 w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu  „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”. Wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 352 795,67 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 28.08.2017 r. – 30.06.2019 r., wynosi: 415 053,73.

 

Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:

-  zostanie utworzonych 12 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich

- kształtowane i rozwijane będą u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) w zajęciach dodatkowych z TIK

- doposażone zostaną sale dydaktyczne. Zakupiony sprzęt i wyposażenie pozwoli na świadczenie lepszej jakości kształtowania i rozwijania kompetencji u dzieci.

- kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach w obszarach: wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym, pracy metodą projektu, prowadzenia efektywnych zajęć muzyczno-ruchowych

 

Dla dzieci 3 – 4 letnich zakwalifikowanych do projektu przewidziano:

- udział 12 dzieci w zajęciach realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego

 

Dla dzieci 5 - 6 letnich zakwalifikowanych do projektu przewidziano :

- zajęcia grupowe kształtujące kompetencje kluczowe w dziedzinie technologii komunikacyjno-informatycznych (TIK)

 

Dla wszystkich dzieci zakwalifikowanych do projektu przewidziano :

- wyjazdy edukacyjne w ramach projektu edukacyjnego ,,Nasza mała ojczyzna”

 

 

Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy złożyć w terminie 02.10.2017 r. -  13.10.2017 r. w sekretariacie przedszkola lub bezpośrednio u koordynatora przedszkolnego.

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka) oraz w sekretariacie przedszkola.


 

Do pobrania:

-   REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA  OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU

-Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

-Załącznik nr 2  – oświadczenie dot. danych osobowych

-Załącznik nr 3  – deklaracja uczestnictwa

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA

OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU

w ramach projektu: „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz”

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

 

§ 1

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a.   projekt – projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

b.   beneficjent – Gmina Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

c.   realizatorzy:

- Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz (odpowiedzialny za koordynacje całości projektu);

- Przedszkole nr 4 im. M. Kownackiej, ul. Bohaterów Westerplatte 12, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym przedszkolu);

- Przedszkole Integracyjne nr 9 w Olkuszu wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu, ul. Kochanowskiego 2, 32-300 Olkusz (odpowiedzialne za prowadzenie form wsparcia dla dzieci uczęszczających do tego Przedszkola oraz dla nauczycieli zatrudnionych w tym przedszkolu);

d.   uczestnik/uczestniczka projektu– dziecko uczęszczające do Przedszkola nr 4 w Olkuszu zakwalifikowane do udziału w formach wsparcia, których rodzice/opiekunowie prawni podpisali deklarację udziału w projekcie; nauczyciel zakwalifikowany do udziału w formie wsparcia (warsztaty), który podpisał deklarację uczestnictwa w tej formie wsparcia.

e.    Regulamin – Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia oferowanych przez Realizatora: Przedszkole nr 4 im. M. Kownackiej. Regulamin jest częścią dokumentacji rekrutacyjnej opracowanej na potrzeby projektu. Całość dokumentów rekrutacyjnych, oprócz niniejszego Regulaminu, obejmuje: Regulamin naboru uczestników do uruchamianego w ramach projektu nowo utworzonego oddziału w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu oraz Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia oferowanych przez Realizatora: Przedszkole Integracyjne nr 9 w Olkuszu.

§ 2

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji uczestników/uczestniczek do form wsparcia określonych w ust.2 lit. b-c i ust.3 oraz zasady udziału we wszystkich formach wsparcia realizowanych przez Przedszkole nr 4 im. M. Kownackiej w Olkuszu (dalej P nr 4). Zasady rekrutacji do formy wsparcia wymienionej w ust. 2 lit. a zostały określone w „Regulaminie naboru uczestników do uruchamianego w ramach projektu nowo utworzonego oddziału w Przedszkolu nr 4”

 

2. Do form wsparcia oferowanych przez P nr 4 dla dzieci uczęszczających do tej placówki w roku szkolnym 2017/2018 należą:

a) funkcjonowanie 12 miejsc przedszkolnych w nowoutworzonym oddziale dla dzieci 3-4 letnich

b) zajęcia grupowe kształtujące kompetencje kluczowe w dziedzinie technologii komunikacyjno-informatycznych (TIK) – dla 75 dzieci w wieku 5 i 6 lat

c) wyjazdy edukacyjne w minimalnym wymiarze 1 wyjazd/ dziecko dla 165 dzieci

 

3. Do form wsparcia oferowanych przez P nr 4 dla nauczycieli zatrudnionych w ww. przedszkolu należą: warsztaty w obszarach: wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym, pracy metodą projektu, prowadzenia efektywnych zajęć muzyczno-ruchowych.

 

4. Okres realizacji projektu: od 28 sierpnia 2017 r. do 28 czerwca 2019 r.

 

§ 3

Zasady rekrutacji

 

1.            Rekrutacja do udziału w formach wsparcia oferowanych przez P nr 4 w ramach projektu odbywać się będzie:

- w okresie 1 - 15  września 2017 r – dla formy wsparcia określonej w § 2 ust.2 lit. a na podstawie „Regulaminu naboru uczestników do uruchamianego w ramach projektu nowo utworzonego oddziału w Przedszkolu nr 4 w Olkuszu”;

- w okresie 2 - 13 października 2017 r. dla formy wsparcia określonej w § 2 ust.2 lit. b;

- w okresie 2 - 31 styczeń 2018 r. dla formy wsparcia określonej w  § 2 ust.2 lit. c;

- w okresie 2 - 13 października 2017 r. dla formy wsparcia określonej w § 2 ust.3.

 

2.            Rekrutacja na formy wsparcia dla dzieci, określone w § 2 ust.2, zostanie przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora P nr 4 w Olkuszu, w skład której wchodzić będą: koordynator przedszkolny oraz minimum dwóch wychowawców grup.

 

3.            Rekrutacja na formy wsparcia dla nauczycieli, określone w § 2 ust.3 zostanie przeprowadzona przez Dyrektora P nr 4.

 

4.            Koordynator przedszkolny jest odpowiedzialny za informowanie o projekcie (w tym o dostępnych formach wsparcia) i terminach rekrutacji;  weryfikację pod względem formalnym otrzymanych dokumentów zgłoszeniowych oraz ich ewidencjonowanie. W szczególności, koordynator przedszkolny prowadzi akcję informacyjną o naborze, w sposób umożlwiający powszechny dostęp przedstawicieli grup docelowych do  dokumentów związanych z rekrutacją. Kampania informacyjna będzie prowadzona z jednoczesnym wykorzystaniem kilku różnych kanałów (bezpośrednich spotkań z rodzicami, informacji umieszczonej na stronie internetowej Beneficjenta projektu oraz stronie internetowej P nr 4 informacji w formie plakatu umieszczonej w siedzibie P nr 4).

 

5.             Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

6.            Nadzór nad procesem rekrutacji pełni Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu lub wyznaczony przez niego koordynator projektu.

 

 

§ 4

Procedura i kryteria rekrutacji

 

1.            Do form wsparcia określonych w § 2 ust.2 mogą zgłosić udział wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do P nr 4. Forma wsparcia wskazana w § 2 ust.2 lit. a przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci 6 i 5 letnich.

 

2.            Do form wsparcia określonych w § 2 ust. 3 mogą zgłosić udział wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 w P nr 4.

 

3.   Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych, według wzorów określonych w załącznikach do niniejszego regulaminu, w terminach wskazanych w § 3 ust.1, tj.:

a) do form wsparcia określonych w § 2 ust.2 lit. b-c wymagane jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do P nr 4:

- formularza zgłoszeniowego z określeniem pożądanych form wsparcia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami;

- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszego regulaminu

 

b) do form wsparcia określonych w § 2 ust.3 wymagane jest złożenie przez nauczyciela zatrudnionego w P 4:

- formularza zgłoszeniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do niniejszego regulaminu;

- oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji projektu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do niniejszego regulaminu. 

 

4. Wzory dokumentów rekrutacyjnych (załączniki do niniejszego regulaminu) dostępne będą do pobrania: w sekretariacie P nr 4, u koordynatora przedszkolnego, na stronie internetowej P nr 4 oraz na stronie internetowej Beneficjenta projektu.

 

5. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w sekretariacie P nr 4 bądź bezpośrednio u koordynatora przedszkolnego w terminach wskazanych w § 3 ust.1.

 

6. Koordynator przedszkolny ewidencjonuje dokumenty rekrutacyjne oraz sprawdza poprawność ich wypełnienia. Złożenie dokumentów niepełnych, złożenie dokumentów po terminie, złożenie dokumentów przez osoby inne niż określone w ust. 1 i 2 traktowane będzie jako niespełnienie warunków formalnych udziału w projekcie.

 

7. Komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 3 ust.2, dokonuje oceny dokumentów rekrutacyjnych i sporządza listę uczestników form wsparcia określonych w § 2 ust.2 lit. b-c  biorąc pod uwagę następujące kryteria i przypisaną im punktację:

a) dla zajęć TIK:

- dziecko w wieku 6 lat (5 pkt); dziecko w wieku 5 lat (0 pkt)

- rozwój kompetencji matematyczno-technicznych u kandydata: wysokie (3 pkt.), średnie (2 pkt.), niskie (1 pkt.) na podstawie opinii wychowawcy grupy kandydata.

Łączna liczba miejsc na zajęcia wynosi 75, w przypadku większej ilości kandydatów niż miejsc sporządzona zostanie lista rezerwowa. Zajęcia odbywać się będą w 5 grupach wymiarze 30 min./grupę/tydzień w okresie październik 2017 – czerwiec 2018 r.

b) dla wyjazdów edukacyjnych:  warunkiem koniecznym jest złożenie formularza rekrutacyjnego.

 

8. Z pracy Komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 3 ust.2, sporządzony jest protokół z określeniem listy uczestników zakwalifikowanych na daną formę wsparcia. 

 

9. Dyrektor P nr 4 dokonuje oceny dokumentów rekrutacyjnych i sporządza listę uczestników form wsparcia określonych w  § 2 ust.3,  biorąc pod uwagę następujące kryteria: brak uczestnictwa w formach podnoszenia kwalifikacji danego typu przez nauczyciela, który złożył formularz.

 

10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych formach wsparcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w P nr 4. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do danych form wsparcia zostaną poinformowani o tym fakcie osobiście.

 

11. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia udziału w formie wsparcia określonej w  § 2 ust.2 lit. a przez dziecko w wieku 3-4 lata jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia udziału w formie wsparcia określonej w  § 2 ust.2 lit. b-c przez dziecko jest złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia udziału w projekcie przez nauczyciela  jest podpisanie deklaracji udziału w projekcie, wg. wzoru stanowiącego załącznik 3c do regulaminu.

 

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na daną formę wsparcia. Decyzję o uruchomieniu dodatkowej rekrutacji podejmuje Dyrektor Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu lub wyznaczony przez niego koordynator projektu w konsultacji z koordynatorem przedszkolnym biorąc pod uwagę możliwości logistyczno-organizacyjne związane z wykorzystaniem limitu przypadającego na daną formę wsparcia.

 

 

 

 

 

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników projektu  

 

1. W momencie podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka deklaracji uczestnictwa w projekcie (co do zasady w dacie przystąpienia do pierwszej formy wsparcia) staje się ono uczestnikiem projektu, z określonymi niniejszym Regulaminem prawami i obowiązkami. Podpisanie deklaracji uczestnictwa oznacza zobowiązanie się rodziców/ opiekunów prawnych dziecka do udziału w formach wsparcia przyznanych dla danego dziecka.

 

2. Dziecko zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie ma prawo do bezpłatnego udziału w formach wsparcia, na które zostało zakwalifikowane. Koordynator przedszkolny informuje na bieżąco rodziców dzieci o formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, w tym o harmonogramie wsparcia. 

 

3. Koordynator przedszkolny monitoruje na bieżąco wykorzystanie ilości godzin form wsparcia przez dane dziecko.

 

4. Uczestnik projektu oraz jego rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:

a) rzetelnego uczestnictwa w formach wsparcia.

b) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbania o sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji projektu;

c) stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby zaangażowane w realizację projektu;

d) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji.

 

5. Dopuszcza się usprawiedliwione nieobecności na formach wsparcia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami życiowymi.

 

6. Dopuszcza się możliwość rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie lub określonych form wsparcia w uzasadnionych przypadkach – na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna z podaniem przyczyny rezygnacji. Rezygnacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Ponowne przyjęcie dziecka  do udziału w projekcie uzależnione będzie od bieżącego zbiorczego wykorzystania limitu godzin (środków finansowych) na daną formę wsparcia.

 

8. Zastrzega się prawo skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników projektu w uzasadnionych przypadkach:

a) rażącego naruszenia zasad uczestnictwa w zajęciach;

b) rezygnacja z uczęszczania do P nr 4.

 

§ 6

Postanowienie końcowe

 

 

1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

2. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu lub wyznaczonego przez niego koordynatora projektu

 

4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy do Dyrektora Samorządowego Zespołu Edukacji w Olkuszu lub wyznaczonego przez niego koordynatora projektu

 

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz P nr 4, a jego wersja elektroniczna umieszczona zostanie na stronie internetowej P nr 4 oraz na stronie beneficjenta.

 

  Załączniki:

1a. Formularz zgłoszeniowy dla dzieci z P nr 4 (na zajęcia TIK, wyjazdy edukacyjne)

1b. Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli z P nr 4

2a. Oświadczenie uczestnika projektu (dla dziecka)

2b. Oświadczenie uczestnika projektu (dla nauczyciela)

3a. Deklaracja udziału w projekcie (dla dziecka uczęszczającego do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego)

3b. Deklaracja udziału w projekcie (dla dziecka zakwalifikowanego do form wsparcia: TIK, wyjazdy edukacyjne)

3c. Deklaracja udziału w projekcie dla nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Przyjazna Szkoła

www.ps.org.pl
Gościmy
Odwiedza nas 69 gości
Strony Internetowe - www.amjsystem.pl